Czym jest Twoj Biznes? Czego pragnie Klient? Czym będzie Twój Biznes? Jakie sš Twoje Cele? Jak je osišgnšć? ------ Skoncentruj się na podstawie działalnoœci, a obsługę systemów IT przekaż NAM ------> Unikalny, Efektywny, Niezawodny: IT SUPPORT

Start | O firmie | Partnerzy | Doświadczenie | Kontakt  
IT Warszawa


Działalność


POLECAMY
WYPOCZYNEK
OFF-ROAD
NURKOWANIE

 1. Specyfika rozwiązań sieciowych opartych o protokół IP
 2. Problemy występujące w sieciach korporacyjnych
 3. "Optima IP" - lekarstwo na problemy występujące w rozwiązaniach opartych o IP
 4. Charakterystyka usługi "Optima IP"
 5. Proces wdrożenia usługi "Optima IP"
  1. Badania/testy
  2. Wdrożenie
   1. Etap 1. Ocena działania sieci oraz analiza potrzeb Klienta.
   2. Etap 2. Instalacja i konfiguracja
   3. Etap 3. Weryfikacja
 6. Do kogo kierowana jest usługa?
 7. Formy rozliczeń
  1. Rozliczanie w formie opłaty jednorazowej
  2. Rozliczanie w formie opłaty abonamentowej1. Specyfika rozwiązań sieciowych opartych o protokół IP

Gwałtowny rozwój sieci Internet upowszechnił stosowanie protokołu IP jako podstawowego protokołu komunikacyjnego. Mimo niewątpliwych wielu zalet, protokół ten ma podstawową wadę - nie posiada sam w sobie mechanizmów zapewniających jakość transmisji danych typu gwarancje dostarczenia danych, gwarancje dostępu do pasma itd..

Ponadto przyglądając się generowanemu ruchowi, który wychodzi z sieci lokalnej do sieci rozległej (np. do sieci Internet lub sieci korporacyjnej), można zaobserwować, iż:

 • coraz nowsze, bardziej zaawansowane aplikacje, używają nowych mechanizmów, generują coraz większy ruch - są bardziej "pasmożerne",
 • aplikacje instalowane przez poszczególnych użytkowników sieci LAN oraz przeglądarki WWW, powodują generowanie dodatkowego, zbędnego ruchu, niemożliwego do zablokowania na routerach, czy też systemach typu "Fire Wall" (np. nowe wersje programu KAZAA ver 2.x),
 • do 80 % ruchu występującego w sieciach korporacyjnych ma charakter ruchu powtarzalnego;
 • większość administratorów sieci lokalnych nie ma faktycznej możliwości sprawdzenia co tak naprawdę dzieje się w jego sieci lokalnej, kto, kiedy i jakiego rodzaju generuje ruch, jakiej aplikacji używa,

oraz

 • coraz częściej pojawiające się zapotrzebowanie na dywersyfikację ruchu - z różnym QoS (Quality of Service) - w zależności od aplikacji oraz dla poszczególnych użytkowników (np. prezes firmy - pracownik handlowy, niezależnie od obciążenia sieci, w przypadku przeglądania poczty ma zawsze zagwarantowane zasoby sieciowe; dział marketingu ma priorytet w dostępie do określonych zasobów w innych placówkach firmy, itp., itd.).

Back to top

2. Problemy występujące w sieciach korporacyjnych

Podstawowym problemem pracowników firmy, jest powolne działanie aplikacji, które korzystają z danych zlokalizowanych poza fizyczną siedzibą firmy (inny oddział, Internet). Wydaje się, iż dzieje się tak z powodu posiadania przez firmę zbyt "słabego" połączenie z innymi oddziałami, czy też zbyt wolnym dołączeniem do Internetu.

Okazuje się jednak, iż w wielu przypadkach przyczyna "powolnego" działania aplikacji nie leży wcale tutaj i zamiast nieustannie zwiększać przepustowość połączenia, i ponosić związane z tym dodatkowe koszty, może warto spróbować innych metod poprawy jakości pracy.

Poniżej wymieniono jedynie niektóre z faktycznych przyczyn powodujących nieefektywne wykorzystanie dostępnego pasma oraz inne problemy spotykane w sieciach LAN/WAN:

 • niemożność poznania ruchu wychodzącego z sieci lokalnej z powodu braku stosownych narzędzi, co skutkuje brakiem kontroli nad generowaniem zbędnego ruchu IP "zapychającego" łącze;
 • brak możliwości zagwarantowania poszczególnym użytkownikom dostępu do pasma wg określonych reguł;
 • brak możliwości zagwarantowania poszczególnym aplikacjom dostępu do pasma wg określonych reguł;
 • brak działań prewencyjnych ze strony administratora sieci spowodowany jego niewiedzą nt co tak naprawdę dzieje się w jego sieci;
 • świadome lub nieświadome generowanie ruchu przez poszczególnych użytkowników komputerów, poprzez uruchamianie swoich programów, powodujące wysycanie łącza;
 • brak możliwości zablokowania poszczególnego rodzaju ruchu, aplikacji w zależności np. od użytkownika;
 • istnienie nieautoryzowanego ruchu wychodzącego z sieci lokalnej;
 • błędne zaplanowanie sieci rozległej lub błędna konfiguracja jej urządzeń;
 • i wreszcie faktycznie zbyt mała przepustowość połączenia.

Czy jest na to rozwiązanie?

Back to top


3. "Optima IP" - lekarstwo na problemy występujące w rozwiązaniach opartych o IP!

Aby rozwiązać problemy z ruchem IP, konieczne jest poznanie co tak naprawdę dzieje się w sieci lokalnej oraz zagwarantowanie QoS nie na poziomie sieci operatora, lecz już na poziomie ruchu wychodzącego z sieci LAN Klienta. Dzięki takiemu podejściu QoS nie jest dostarczane od - do konkretnej lokalizacji firmy, lecz od - do konkretnego użytkownika, PC, terminala, czy też danego serwisu/usługi.

Proponowana przez TMT Expert usługa optymalizacji ruchu pozwala na określenie rodzaju ruchu generowanego przez poszczególnych użytkowników sieci oraz na efektywne zarządzanie pasmem (kontrolę ruchu wychodzącego i przychodzącego), otrzymanym od dowolnego operatora telekomunikacyjnego. W zależności od potrzeb, w celu realizacji usługi stosowana jest technologia "emulująca" mechanizmy sieci ATM (CBR, VBR, UBR) na protokole IP oraz rozwiązania akceleracji ruchu, bądź też technologia rozróżniająca ruch na podstawie działających w sieci aplikacji.

Back to top

4. Charakterystyka usługi Optima IP

Usługa optymalizacji wykorzystania dostępnego pasma w sieciach VPN zawiera w sobie:

 • dokładną analizę dwukierunkowego ruchu generowanego przez Klienta;
 • analizę wydajności sieci oraz propozycja działań w celu poprawy jej jakości;
 • ustawieniem kryteriów ważności poszczególnych aplikacji;
 • propozycje zmian konfiguracyjnych w sieci;
 • dostarczenie i skonfigurowanie odpowiednich urządzeń;
 • jednorazowa weryfikacja efektów zastosowanych zmian oraz ewentualne poprawki (w przypadku usługi jednorazowej);
 • okresowe przeglądy w rozkładzie generowanego ruchu i ew. korekty w konfiguracji w celu jej jak najefektywniejszego działania (tylko w przypadku usługi abonamentowej);
 • możliwość śledzenia przez Klienta on-line wykresów obrazujących wykorzystanie pasma w zależności od czasu, aplikacji, użytkownika,

oraz opcjonalnie:

 • możliwość powiadamiania o przekroczeniu założonych wartości możliwość monitoringu wykorzystania pasma, ustalenia progów i kryteriów pomiaru,
 • sygnalizowanie pojawiających się problemów, zmian, trendów, co pozwala zapobieżenia problemom zanim one wystąpią.

Urządzenia zastosowane w OptimaIP nie ingerują w fizyczne połączenia operatora telekomunikacyjnego !!!
Podłączenie urządzeń następuje wyłącznie poprzez styki sieci lokalnej.

Back to top

5. Proces wdrożenia usługi Optima IP

  5.1. Badania/testy

  Zanim podejmiecie Państwo decyzję o zakupie jakiegokolwiek systemu optymalizacji sieci, proponujemy przeprowadzenie badania rozkładu ruchu obciążającego Państwa sieć. Test rozkładu ruchu polega na analizie procesów zachodzących w sieci w funkcji czasu. Badana jest w nim dystrybucja protokołów, aplikacji oraz użytkowników. Test trwa w zależności od specyfiki działania klienta od 8 do 24 godzin. Wynikiem przeprowadzonego testu jest szczegółowy raport, oceniający korzyści jakie można uzyskać po wprowadzeniu systemu optymalizacji sieci.

  Badania przeprowadzane są w dogodnym dla Państwa czasie a ich przebieg nie powoduje zakłóceń w normalnej pracy.

  Back to top

  5.2. Wdrożenie

  Wdrożenie systemu optymalizacji przeprowadzane jest w trzech etapach i nie wymaga dostępu do serwerów, aplikacji sieci LAN Klienta.

  Back to top

   Etap 1. Ocena działania sieci oraz analiza potrzeb Klienta.

   Celem etapu jest ustalenie co dzieje się obecnie w sieci Klienta. Jaki i jakiego rodzaju jest ruch przychodzący/wychodzący i kto go generuje. Kto lub która aplikacja zajmuje najwięcej pasma i kiedy? Do jakich serwerów najczęściej są zapytania, kto je generuje i jakie zajmuje pasmo? Kto generuje największy ruch? Jakie są opóźnienia dla poszczególnych połączeń? Czy występują powtórzenia?

   Po uzyskaniu powyższych danych przeprowadzana jest analiza sytuacji oraz przedstawiana jest wstępna propozycja zoptymalizowania ruchu.

   Back to top

   Etap 2. Instalacja i konfiguracja

   Na podstawie przedstawionej przez TMT Expert propozycji optymalizacji, wraz z Informatykiem Klienta ustalane są ostateczne założenia klasyfikacji aplikacji, ruchu pod względem ważności dla Klienta, jego poszczególnych użytkowników.

   Następnym krokiem jest dostawa właściwych urządzeń, ich fizyczna instalacja oraz konfiguracja systemu optymalizacji sieci wg wspólnie ustalonych założeń.

   Back to top

   Etap 3. Weryfikacja

   Trzecim i ostatnim etapem wdrożenia systemu optymalizacji jest weryfikacja poprawności działania systemu, która to przeprowadzana jest w terminie ok. 1-2 tygodni od momentu jego uruchomienia.
   W przypadku zakupienia przez Klienta usługi optymalizacji w formie abonamentowej, z uwagi na zmieniające się warunki środowiskowe w sieci LAN Klienta, Etap III jest powtarzany cyklicznie co określoną jednostkę czasu.

Back to top

6. Do kogo kierowana jest usługa?

Zastosowana w Optima IP technologia, elastyczność samego produktu oraz indywidualne podejście TMT Expert do potrzeb IT Klienta powoduje, iż korzyści z zastosowania usługi zauważą zarówno firmy wieloodziałowe (korporacje), firmy posiadające oddziały poza granicami Kraju, operatorzy, jak i firmy jedno-oddziałowe oferujące innym swoje usługi za pomocą globalnego medium, jakim jest Internet.

Produkt ma zastosowanie wszędzie tam gdzie jest potrzeba:

 • ograniczenia kosztów sieci przy zachowaniu jej komercyjnej użyteczności,
 • zagwarantowanie QoS dostępu do danej aplikacji/zasobów danym użytkownikom, przy zachowaniu dotychczasowych wielkości dostępnego pasma;
 • zagwarantowanie dostępności do usługi, wraz z lepszymi jej parametrami, dla poszczególnych Klientów, firm, użytkowników;
 • wiedzy na temat faktycznego ruchu w sieci LAN/WAN: jego rodzaju i wielkości w zależności od poszczególnych aplikacji/użytkowników, w jakim okresie czasu i kto faktycznie generuje ruch w sieci;
 • zwiększenia efektywności pracy pracowników, poprzez ograniczenie nie komercyjnego wykorzystania Internetu (np. korzystanie z aplikacji typu IRC, p2p-Kazaa, DirectConect);
 • zwiększenia efektywności wykorzystania dostępnych zasobów poprzez uniemożliwienie korzystania z określonych serwisów Internetowych, w określonych godzinach/dniach, przez określonych pracowników.

Back to top

7. Formy rozliczeń

Stosuje się dwie metody rozliczania za usługę Optima IP :

  7.1. Rozliczanie w formie opłaty jednorazowej

  Całkowite rozliczenie za usługę następuje jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu wdrożenia usługi u Klienta. W przypadku rozliczenia jednorazowego właścicielem dostarczonych urządzeń jest Klient.
  Usługa rozliczana w tej formie zawiera jednorazowe koszty związane z zakupem urządzeń, koszty uruchomienia oraz koszty rocznej gwarancji na urządzenia.
  Patrząc od strony finansowej, skorzystanie z tej formy rozliczenia jest więc równoznaczne z powstaniem kosztów inwestycyjnych u Klienta.

Back to top

  7.2. Rozliczanie w formie opłaty abonamentowej

  Forma abonamentowa korzystania z usługi, zakłada podpisanie stosownej umowy z TMT Expert na okres minimum 12 miesięcy.
  Usługa rozliczana w tej formie składa się z opłaty instalacyjnej oraz miesięcznej opłaty abonamentowej.

  Podstawowe różnice tej formy rozliczenia, w stosunku do formy rozliczenia jednorazowego są:

  • wszelkie dostarczone urządzenia, będące elementem usługi są własnością TMT Expert,
  • gwarancja na urządzenia trwa przez cały okres obowiązywania Umowy (np. 15, 24 miesiące);
  • serwis usługi świadczony jest przez cały okres trwania Umowy;
  • w przypadku awarii urządzenia w jego miejsce dostarczane jest urządzenie zastępcze;
  • z uwagi na możliwe zmiany w środowisku LAN Klienta, dokonywane są cykliczne weryfikacje poprawności działania usługi.

  Patrząc od strony finansowej, skorzystanie z tej formy rozliczenia jest więc równoznaczne z pojawieniem się u Klienta kosztów operacyjnych zamiast inwestycyjnych.

  Back to top